บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา วิทยาการคำนวณ  

( ว21104)

แนะนำการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ที่มา : http://img.clipartstockphotos.com/dirty-classroom-clipart-05dhvec.jpg 

คำอธิบายรายวิชา

   วิชา    เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 

ชั้นมัธยมศึกษําปีที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

----------------------------------------------------------------------

ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหาการเขียนรหัสลำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไขและการวนซ้ าเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูลการสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจ ซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูลแนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อกำหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล

นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือกในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น

ตัวชี้วัด

ว. 4.2 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

1. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการท างานที่พบในชีวิตจริง

2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

3. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล น าเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์

โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย

4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อก าหนดและข้อตกลง

รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด